• Sat. Nov 26th, 2022

The Right Mag

Voice of Unheard

When is Sawan Last Somwar 2022 ? Date & Puja timings

Aug 7, 2022

Sawan month 2022: During this period, Lord Shiva is worshipped every day.

The holy month of Sawan has begun on July 14, 2022. The month of Sawan marks the start of the monsoon season in India. This year the month of Sawan or Shravan is starting on July 14, 2022, and the month will conclude on August 13. And the last Sawan Somwar will be on 8th august

The Sawan month is marked by complete devotion to Lord Shiva and observing fasts, especially on Mondays, which are dedicated to Lord Shiva and are known as ‘Shravan or Sawan Somvar Vrat’.

During this time, every Monday or ‘Somvar’, devotees visit the temple and offer flowers, milk, and holy water to Lord Shiva.  Some even, observe fasts on Tuesdays, which was known as ‘Mangala Gauri Vrat’.

As per Hindu scriptures, Lord Shiva consumed poison from the ocean to save the world during this time of the year. Hence, devotees across the globe pray to Lord Shiva to get his blessings and remain protected from all evils that exist in the world.

During the month of Sawan, many devotees march barefoot for Kanwar Yatra to bring back holy water from the rivers. They then offer this water to Lord Shiva at various temples. All devotees participating in Kanwar Yatra are expected to carry the Kanwar on their shoulders.

Doha 

Jai Ganesh Girija suvan, Mangal mul sujan

Kahit Ayodhya das tum, dev abhay vardan

Jai Girijapati din dayala, sada karat santan pritpala.

Bhol chahdrama sohat nike, kanan kundal nag phani ke.

Ang gaur, shir gangabanae, mundamal tan chhar lagae.

Vastra khal bagambar sohe, chhavi ko dekh nag muni mohe.

Maina matu ki havai dulari, bam ang sohat chhavi niyari

Kar men trishul sohat chhavi bhari karai sada shatrun shahkari

Nandi Ganesh sohain tahan kaise, sagar madhya kamal hai jaise.

Kartik shyam aur ganarau, ya chhavi ko kahi jat na kau.

Devani jab hi ai pukara, tabahin dukh Prabhu ap nivara.

Kiya upadrav Tarak bhari, devani sab mili turnahin juhari.

Turant shadanan ap pathayo, lay nimesh mahin mari girayo.

Ap jaladhar asur sanhara, suyash tumhara vidit sansara.

Tripurasur sang yudh machai, sabahin kripa kari linh bachai.

Kiya tapahin Bhagirath bhari, purve pratigya tasu purari.

Davan manan tum sam kou nahin, sevak ustuti karat sadai. 

Ved nam mahima tab gai, akath anadi bhed nahin pai

Pragateu dadi-manthan te jvala, jare surasur bahe bihala.

Dindayal tahan kari sahai, Nilkanth tab nam kahai.

Pujan Ramchandra jab kinha, jit ke Lanka Vibhishan dinha.

Sahas kamal men ho rahe dhari, kinha pariksha tabahi purari

Ek kamal prabhu rakhyau gohi, kamal nayan pujan chahan soi

Kathin bhakti dekhi Prabhu Shankar, bhaye prasan diye ichhatvar.

Jai Jai Jai Anant avinasi, karat kripa sab ke ghat vasi

Dushat sakal nit mohi satavaen, bhramat rahe mohi chain na avaen.

Trahi trahi main nath pukarun, yahi avasari mohi, ani ubaro.

Lai trishul shatruni ko maro, sankat se mohe ani ubaro.

Mata pita bhrata sab hoi, sankat men puchhat nahin koi.

Svarmi ek hai as tumhari, ai haranu ab sankat bhari

Dhan nirdhan ko det sadai, jo koi jancha so phal pahin.

Ustuti kehi vidhi karaun tumhari, shamahu nath ab chuk hamari

Shahkar ho sankat ke nashan, vighna vinashan mangal karan.

Yogi yati muni dhyan lagavain, sharad Narad shish nivavain.

Namo, namo jai namo Shivaye, sur Brahmadik par na paye.

Jo yah path kare man lai, tapar hot hain Shambhu sahai.

Rinya jo koi ho adhikari, path kare so pavan-hari

Putra ho na ichchha kari koi, nishchai Shiv prasad te hoi

Pandit triyodashi ko lavain, dhyan purvak horn karavain.

Tryodashi vrita kare hamesh, tan nahin take rahe kalesh.

Dhup dip naived chadhavai, Shankar sanmukh path sunavai.

Janam Janam ke pap nashavai, ahtvas Shivpur men pavai.

Kahe Ayodhya as tumhari, jan sakal dukh harahu hamari.

Doha:

Nitya Nema kari Pratahi 

Patha karau Chalis 

Tum Meri Man Kamana 

Purna Karahu Jagadish

Dates, time of all Sawan Somwar 2022

First day of Sawan month: July 14, Thursday

First Shravan Somwar (First Monday and the first day of Shravan): July 18, Monday

Second Shravan Somwar: July 25, Monday

Third Shravan Somwar: August 1, Monday

Fourth Shravan Somwar: August 8, Monday

Last day of Sawan month: August 12, Friday

the Chaturdashi tithi begins at 06:46 PM on July 26 and ends at 09:11 PM on July 27 (As per to drikpanchang.com).

Shivaratri Parana Time – July 27– 05:40 AM to 03:51 PM

Nishita Kaal Puja Time – 12:07 AM to 12:49 AM, July 27

Ratri First Prahar Puja Time – 07:16 PM to 09:52 PM

Ratri Second Prahar Puja Time – 09:52 PM to 12:28 AM, Jul 27

Ratri Third Prahar Puja Time – 12:28 AM to 03:04 AM, Jul 27

Ratri Fourth Prahar Puja Time – 03:04 AM to 05:40 AM, Jul 27

Leave a Reply Cancel reply